PROVOZNÍ ŘÁD

PROVOZOVATEL: SPARKYS S.R.O., HRÁSKÉHO 2231/25, 148 00 PRAHA 4 – CHODOV, IČ 25109324, DIČ CZ25109324


PROVOZNÍ DOBA: PO – NE, 9 – 21 HOD.


ADRESA PROVOZNÍ JEDNOTKY: FORUM NOVÁ KAROLINA, JANTAROVÁ 3344/4, 702 00 OSTRAVA


Každý návštěvník je povinen před vstupem do prostor Funparku Divočina seznámit se s tímto provozním řádem. Zakoupením vstupenky nebo vstupem do prostor
Funparku Divočina návštěvník s tímto provozním řádem souhlasí a bere jej na vědomí.
Hlavním smyslem následujících pravidel je chránit bezpečnost dětí a jejich doprovodu a dále zajistit příjemné a čisté prostředí, ve kterém se vám bude líbit.
Respektováním těchto pravidel si pomáháme navzájem. Děkujeme za pochopení.

 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
  1.1 Funpark Divočina poskytuje herní vybavení a atrakce jako např. tobogány, skluzavky, opičí dráhu, prolézačky apod (dále jen „atrakce“). Funpark Divočina je určen dětem od 3 do 12 let
  (dále jen „dítě“ nebo „děti“) výhradně v doprovodu rodičů či jiné odpovědné osoby starší 18 let (dále jen „doprovod“).
  1.2 Povinnost a odpovědnost spojenou s dohledem a péčí nad dětmi, je výlučnou povinností doprovodu. Funpark Divočina je provozován tzv. bez dozoru. Provozovatel zásadně nepřebírá
  zodpovědnost za dohled nad dětmi a případnými úrazy dětí, jelikož provozovatel pouze poskytuje své vybavení ke hře dětí.
  1.3. Vstup do provozovny je možný pouze po zaplacení ceny vstupenky dle aktuálně platného ceníku. Takto zakoupená vstupenka lze pro vstup využít pouze jednou a nikoliv opakovaně.
  Návštěvníci jsou povinni opustit prostory Funparku Divočina nejpozději 10 minut před jeho uzavřením.
  1.4 Maximální kapacita Funparku Divočina je dimenzována pro 72 osob. Dojde-li k dosažení kapacity, může provozovatel zamezit po určitou dobu přístupu dalších návštěvníků. Jakékoliv
  nároky vůči provozovateli vyplývající z tohoto omezení nejsou přípustné.
 2. ODPOVĚDNOST
  2.1 Zakoupením vstupenky anebo vstupem Funparku Divočina do přebírá doprovod nebo zákonný zástupce dítěte (pokud není doprovod přítomen) odpovědnost za dítě i odpovědnost za
  případné úrazy dítěte způsobené užíváním atrakcí nebo neopatrným či nesprávným chováním. Použití jednotlivých atrakcí je na vlastní nebezpečí, přičemž před použitím atrakce je každý
  povinen seznámit se s pravidly pro jejich používání. Doprovod je povinen seznámit s pravidly pro užívání atrakcí své děti a zajistit, aby děti pravidla důsledně dodržovaly. Doprovod je také
  povinen zajistit, aby používání jednotlivých atrakcí s ohledem na doporučený věk dítěte, bylo ze strany dítěte respektováno.
  2.2 Provozovatel neodpovídá za případné úrazy nebo poškození způsobené vlastní nebo cizí nedbalostí, neopatrností, nezohledněním vlastního zdravotního stavu (zdravotního stavu dítěte),
  svých možností a schopností (možností a schopností dítěte) nebo nedodržením tohoto provozního řádu.
  2.3 V případě dětí mladších 6 let je doprovod povinen doprovázet dítě při používání atrakcí nebo zamezit jejich vstupu na atrakce, pokud by dítě svým vstupem mohlo být ohroženo nebo by
  mohlo ohrozit ostatní. Doprovod je zároveň povinen zajistit, aby si jeho dítě nepočínalo agresivně a neohrožovalo ostatní děti.
  2.4 Doprovod nese plnou odpovědnost a ručí za veškeré škody způsobené úmyslně i z nedbalosti jím nebo dítětem při použití atrakcí, stejně tak nese odpovědnost za škody způsobené jiným
  návštěvníkům.
 3. ÚRAZ DÍTĚTE
  3.1 Každý úraz dítěte je doprovod dítěte povinen okamžitě nahlásit personálu Funparku Divočina.
  3.2 V případě úrazu dítěte zajistí základní první pomoc doprovod dítěte nebo případně personál Funparku Divočina. V případě nutnosti nebo při vážném zranění bude přivolána záchranná služba.
  3.2 O každém oznámeném úrazu je proveden zápis. Formulář záznamu o úrazu dítěte je k dispozici na recepci Funparku Divočina a personál Funparku Divočina okamžitě po oznámení
  případného úrazu zajistí jeho vyplnění.
  3.3 Provozovna je vybavena lékárničkami, které se pravidelně kontrolují a doplňují. Pro poskytnutí první pomoci a postupu přivolání záchranné služby je personál řádně proškolen.
 4. ZAMĚSTNANCI
  4.1 Veškerý personál Funparku Divočina absolvoval školení ohledně výchovy a vzdělávání dětí, má zkušenosti s práci s dětmi a smysl pro odpovědnost. Personál je pravidelně proškolován
  provozovatelem i obchodním centrem v oblasti BOZP a PO.
 5. PRAVIDLA CHOVÁNÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ
  5.1 Všechny atrakce smí být používány pouze v souladu s jejich určením. Všechny atrakce jsou používány na vlastní nebezpečí.
  5.2 Každý návštěvník je povinen dodržovat obecně ustálená pravidla slušného chování a svým jednáním neohrožovat nebo neobtěžovat ostatní návštěvníky.
  5.3 Návštěvníci chovající se v rozporu s tímto provozním řádem nebo nedodržující pokyny personálu Funparku Divočina, mohou být v dočasně vykázáni nebo trvale vyloučeni z prostor
  Funparku Divočina. Vstup v těchto případech není nadále návštěvníkům dočasně či trvale povolen. Vyloučená osoba nemá nárok na vrácení zaplaceného vstupného.
  5.4 Provozovatel si vyhrazuje právo zamezit bez uvedení důvodu vstup jednotlivým osobám. Provozovatel tak učiní především v případě, že u konkrétní osoby má podezření o možnosti
  vyvolávání konfliktů či jiného nevhodného chování, např. pod vlivem alkoholu či omamných nebo psychotropních látek.
  5.5 Fotografování pro profesionální nebo reportážní účely není, bez předchozího souhlasu provozovatele, povoleno.
  5.6 V celém areálu Funparku Divočina je přísně zakázáno kouřit. Při porušení této povinnosti bude osoba porušující tuto povinnost vyvedena společně s dítětem, na které dohlíží. Tato osoba
  nemá nárok na vrácení zaplaceného vstupného. Zároveň je tato osoba povinna uhradit provozovateli pokutu ve výši 5.000,- Kč.
  5.7 Do prostor Funparku Divočina je zakázáno vnášet alkohol, návykové látky, zbraně a vstupovat se psy nebo jinými zvířaty.
  5.8 Do prostor Funparku Divočina není dále povoleno vnášet obaly ze skla, porcelánu, vlastní hračky, vlastní nápoje a potraviny včetně sladkostí, přičemž výjimku tvoří potrava pro kojence
  a batolata. V bezprostřední blízkosti Funparku Divočina se nachází řada restaurací, bister či kaváren, kde je možné se občerstvit. Výjimku lze povolit na základě předchozího souhlasu
  provozovatele např. za účelem oslav.
 6. HYGIENA
  6.1 Provozovna není vybavena vlastním sociálním zařízením. Návštěvníci mohou využít sociální zařízení ve společných prostorách obchodního centra, které se nachází v bezprostřední
  blízkosti Funparku Divočina.
  6.2 V místě provozovny je nutno dodržovat základní hygienické zásady. Vstup do prostor Funparku Divočina je povolen pouze v ponožkách, přičemž nejsou akceptovány žádné typy
  přezůvek. Doporučujeme obléct děti do dlouhých rukávů a nohavic a přizpůsobit jejich oblečení i úpravu vlasů ke sportu.
 7. ŠATNA – OSOBNÍ PŘEDMĚTY
  7.1 Uzamykatelné boxy sloužící zejména k úschově obuvi se nachází v blízkosti recepce Funparku Divočina a návštěvníci je mohou využívat na vlastní nebezpečí. Tato služba je návštěvníkům
  poskytována zdarma, je nutné pouze složit vratnou zálohu na klíč ve výši určené personálem. V případě ztráty či odcizení klíče záloha propadá ve prospěch provozovatele. Kapacita
  uzamykatelných boxů je omezena.
  7.2 Objemné části oblečení a osobní věci např. elektroniku, šperky, hotovost apod. doporučujeme ponechat u sebe nebo využít úschovny kabátů a zavazadel v přízemí obchodního centra.
  7.3 Provozovatel nepřebírá záruku za předměty nebo oblečení odcizené z úložných boxů či odložených v areálu Funparku Divočina.
  7.4 Nalezené věci budou uloženy na recepci Funparku Divočina, a pokud nebudou vyzvednuty, bude s nimi nakládáno v souladu s příslušnými právními předpisy.
 8. ZTRACENÍ DÍTĚTE
  8.1 Ztracení dítěte je nutno nahlásit na recepci Funparku Divočina nebo přímo na ostraze obchodního centra.
 9. KAMERY
  9.1 Návštěvníci berou na vědomí a souhlasí s tím, že prostory Funparku Divočina jsou monitorovány bezpečnostními průmyslovými kamerami, a to z důvodu kontroly dodržování provozního
  řádu a pravidel ochrany bezpečnosti návštěvníků a majetku provozovatele. Provozovatel záznam z kamer uchová pouze po nezbytnou dobu umožněnou zákonem a použije jej výhradně
  pro své účely. Návštěvník vstupem do provozovny dále souhlasí s pořizováním foto a video záznamů k marketingovým účelům provozovatele, které jsou v souladu s aktuálně platnými
  předpisy na ochranu osobních údajů.
 10. STÍŽNOSTI
  10.1 Veškeré stížností je možné hlásit na recepci Funparku Divočina. Evidované stížnosti budou dále projednány s vedením provozovatele a stěžovatel bude o řešení neprodleně informován.
 11. DŮLEŽITÁ TELEFONICKÁ ČÍSLA:
  • Provozovna:
  • Recepce: +420 720 076 250
  • Informace OC: 596 155 002
  • Integrovaný záchranný systém: 112
  • Hasičský záchranný sbor ČR: 150
  • Zdravotnická záchranná služba: 155
  • Policie ČR: 158

  Děkujeme za návštěvu a přejeme příjemnou zábavu.
  Tým Funparku Divočina
  V Ostravě dne 18.3.2022
  PROVOZNÍ ŘÁD
  FUNPARK DIVOČINA